Визия
Авега инженеринг ЕООД е компания, специализирана в проектирането на строителни конструкции.
Нашата цел е проектиране и реализиране на вашите идеи с висока надеждност, при оптимални условия, удовлетворяващи функционално - естетически изисквания, предвидени в проекта.
За постигане на поставените цели ние работим съвместно с нашите партньори - от концепцията до работен проект.
За да гарантираме качеството на крайния продукт ние упражняваме авторски надзор. С наличното на лабораторно оборудване контролираме качеството на вложените конструктивни материали.


Eкип

 Екипът ни се състои от инженери, обединени от страстта си в проектирането, инвестиращи енергията си в непрекъснато развитие. Екипът ни работи с иновативните  възможности на съвременните програмни продукти, чрез работа с информационен модел на сградата (BIM).
Благодарение на опита ни с големи чуждестранни възложители, успяхме за краткото време от навлизането на Еврокод в България, да проектираме сгради с площ повече от 200 000m². Проектираните сгради по национални норми надхвърлят 1 000 000 m². Обектите, които сме проектирали, са повече от 250.

Веселин Първанов

Веселин Първанов

Главен инженер

Главен проектант по част конструктивна на представените обекти. Проектант с пълна проектантска правоспособност към КИИП.

Койчо Донев

Койчо Донев

инженер-конструктор

Технически контрол по част конструктивна. Проектант с пълна проектантска правоспособност към КИИП.

Атанас Янков

Атанас Янков

инженер-конструктор
Елица Андреева

Елица Андреева

инженер-конструктор
Петър Димитров

Петър Димитров

инженер-конструктор
Стефан Сейков

Стефан Сейков

инженер-конструктор
Денислав Велков

Денислав Велков

инженер-конструктор
Ирена Иванова

Ирена Иванова

инженер-конструктор
Станислав Иванов

Станислав Иванов

инженер-конструктор
Кольо Динев

Кольо Динев

инженер-конструктор
Борислава Александрова

Борислава Александрова

инженер-конструктор


История
Колеги и партньори ни познават с дейността ни свързана с програмните продукти за проектиране на строителни конструкции Tower, Armcad и Metal Studio.

Разгледайте част от нашите проекти