Конструктивни проекти  на сгради изготвени от нашия проектантски екип:

С какво можем да ви бъдем полезни

Проектиране

Проектиране на разнообразни строителни конструкции

 

Обследване на строителни конструкции

Обследване на строителни конструкции и

изготвяне на технически паспорти

Консултантска дейност

Консултации на инвеститори и собственици

на сгради и строителни съоръжения

Научи повече

На 12.08.2021г. е подписан договор за безъзмездна помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.089-4857-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: АВЕГА Инженеринг ЕООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Целите на проекта са: : Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултат на изпълнението на проекта ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Край на изпълнение на проекта: 12.11.2021г.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.089-4857-C01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АВЕГА Инженеринг ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.